Лист ДФС від 15.01.2016 № 1379/7/99-99-19-02-02-17 (Правовий статус ЖБК та статус неприбутковості)


Державна фіскальна служба України

Лист ДФС від 15.01.2016 № 1379/7/99-99-19-02-02-17

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо реєстрації житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) неприбутковими організаціями і в межах компетенції  повідомляє.

Правовий статус ЖБК визначається Цивільним кодексом України від 16 січня 2003 року № 435-IV із змінами та доповненнями та Законом України від 10 липня 2003 року № 1087-IV „Про кооперацію” із змінами та доповненнями   (далі – Закон № 1087).

Згідно зі ст. 6 Закону № 1087 кооператив створюється внаслідок об'єднання фізичних та/або юридичних осіб на основі членства для спільної господарської та іншої діяльності з метою поліпшення свого економічного стану.

Відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативи поділяються на виробничі, обслуговуючі та споживчі. За напрямами діяльності кооперативи можуть бути житлово-будівельними.

ЖБК організовується з метою забезпечення житлом членів кооперативу і членів їх сімей шляхом будівництва багатоквартирного жилого будинку (будинків), а у випадках, передбачених законодавством, одно і двоквартирних жилих будинків садибного типу або багатоквартирного блокованого жилого будинку (будинків) з надвірними будівлями за власні кошти кооперативу з допомогою банківського кредиту, а також для наступної експлуатації та управління цим будинком (будинками) (п. 1 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу затвердженого Постановою Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1985 року № 186 зі змінами та доповненнями) (далі – Примірний статут).

Згідно з Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затвердженими наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76, ЖБК вважається юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі об'єднання їх майнових пайових внесків для участі в будівництві або реконструкції житлового будинку (будинків) і наступної його (їх) експлуатації.

Підпунктом 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (далі –ПКУ) визначено вимоги, яким повинні відповідати житлово-будівельні кооперативи. Однією із таких вимог є те, що житлово-будівельні кооперативи набувають статусу неприбутковості з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку, і такий житловий будинок споруджувався або придбався житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Механізм прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (далі – об'єкти) визначає Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затверджений постановою  Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (далі – Порядок).

Так, відповідно до вимог п. 3 Порядку прийняття в експлуатацію об'єктів, що належать до I - III категорії складності, та об'єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації органами державного архітектурно-будівельного контролю поданої замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації (далі - декларація).

Прийняття в експлуатацію об'єктів, що належать до IV і V категорії складності, здійснюється на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації шляхом видачі органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката.

Датою прийняття в експлуатацію об'єкта є дата реєстрації декларації або видачі сертифіката (п.11 Порядку).

Відповідно до п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 ПКУ неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;

установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр) (п.п. 133.4.1 п.133.4 ст. 133 Кодексу).

Обов'язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами (п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ).

Отже, ЖБК відповідно до  п.п. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 ПКУ має право на отримання статусу неприбутковості після закінчення будівництва (або придбання) і здачі об’єкта в експлуатацію у разі його подальшого обслуговування та управління таким ЖБК.  При цьому такий кооператив позбавляється права в статусі неприбуткової організації здійснювати будівництво інших об’єктів.

Разом з тим, керуючись правом, наданим Законом України від 29 листопада 2001 року № 2866-III "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", житлово-будівельні кооперативи можуть бути реорганізовані в об'єднання співвласників багатоквартирного будинку і здійснювати діяльність відповідно до вимог цього Закону (ст.5).

Враховуючи те, що відповідно до п. 34 підрозділу 4 розділу XX „Перехідні положення” ПКУ до затвердження Кабінетом Міністрів України нового порядку ведення Реєстру (включення або вилучення з Реєстру) діє Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 № 37, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2013 за № 267/22799 (далі – Положення), внесення до Реєстру новостворених неприбуткових організацій здійснюється відповідно до вимог цього Положення.

Відповідно до п. 1 розділу II Положення включення неприбуткової установи та організації до Реєстру проводиться територіальним контролюючим органом нижчого рівня за їх місцезнаходженням з присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості згідно з п. 5 розділу I Положення.

Згідно п. 2 розділу II Положення для внесення до Реєстру неприбуткова установа або організація повинна подати до територіального контролюючого органу за її місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з додатком 1 до Положення, а також копії установчих документів.

Отже, новостворений ЖБК, установчі документи якого відповідають п. 133.4 ст. 133 ПКУ, для включення до Реєстру додатково подають до контролюючого органу документи, які підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку, і документи, що підтверджують, що такий будинок споруджувався або придбався таким кооперативом для подальшого його обслуговування та управління ним  прилеглої до нього території.

Неприбуткові організації, внесені до Реєстру на день набрання чинності Законом № 652, не підлягають виключенню з цього Реєстру до 1 січня           2017 року.

Неприбуткові організації, внесені до Реєстру, що відповідають вимогам  п. 133.4 ст. 133 ПКУ, включаються контролюючим органом до нового Реєстру. За бажанням неприбуткова організація може подати до контролюючого органу копії установчих документів.

Відповідно до п. 35 підрозділу 4 розділу XX „Перехідні положення” ПКУ

неприбуткові організації, внесені до Реєстру, що не відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 ПКУ, з метою включення до нового Реєстру зобов’язані до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність до норм ПКУ та у цей самий строк подати копії таких документів до контролюючого органу.

Неприбуткові організації, які не привели установчі документи у відповідність до норм п. 133.4 ст. 133 ПКУ, після 1 січня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру.

Слід зазначити, що контролюючі органи наділені правом проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих документах (п. 3 розд. II Положення).

Враховуючи вимоги п.п. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 ПКУ, ЖБК, внесені до Реєстру станом на 1 січня 2015 року, для підтвердження права перебування у ньому зобов’язані додатково подати до контролюючого органу документи, що підтверджують прийняття в експлуатацію для подальшого обслуговування житлового будинку, який споруджувався або придбався ЖБК, а також відсутність здійснення таким ЖБК іншого будівництва.

У разі недотримання неприбутковою організацією вимог п. 133.4 ст. 133 ПКУ, така неприбуткова організація зобов'язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток. Податкове зобов'язання розраховується виходячи із суми операції нецільового використання коштів.

© 2018 Державна фіскальна служба України

http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/66261.html